Wyzwania stojące przed absolwentami kierunku Finanse i Rachunkowość

Wyzwania stojące przed absolwentami kierunku Finanse i Rachunkowość

27 stycznia, 2020 Wyłącz przez Space Press

Przed absolwentami kierunku Finanse i Rachunkowość stoją nowe wyzwania podyktowane zmianami gospodarczymi, społecznymi, technicznymi. Wymagania są rekompensowane dobrymi perspektywami.

Dziś absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość to już nie tylko księgowi, bankowcy i analitycy finansowi. Dynamiczne zmiany gospodarki światowej, zmiany oczekiwań społecznych, postępująca globalizacja, swobodny przepływ ludzi oraz kapitału – a co za tym idzie także know-how – postęp techniczny i cywilizacyjny wymuszają na absolwentach posiadanie coraz to nowych umiejętności. Na te potrzeby musi odpowiadać szkolnictwo wyższe, którego zadaniem jest takie przygotowanie studenta, aby był przygotowany do wejścia na rynek pracy oraz czekające go wyzwania.

Rozwój technologii sprawił, że od absolwentów kierunku Finanse i Rachunkowość (FiR) oczekuje się umiejętności obsługi narzędzi i programów stosowanych w przedsiębiorstwach. Prowadzenie księgowości czy rozliczeń kadrowo-płacowych, szczególnie w dużych firmach, jest możliwe tylko z wykorzystaniem popularnych w praktyce gospodarczej programów. Dlatego program kształcenia musi zawierać zajęcia z obsługi specjalistycznego oprogramowania (Sage Symfonia, r2Płatnik czy SAP). Absolwent musi swobodnie poruszać się w środowisku tych programów.

Pracodawcy zwracają również uwagę na umiejętność pracy w grupie. Pracownik musi umieć w jasny i zrozumiały sposób komunikować się z innymi pracownikami, szefem, bankami, inwestorami. Taką umiejętność student ma szansę wypracować podczas realizowania projektów zespołowych. Praca zespołowa w czasie zajęć czy pisanie prac dyplomowych w grupie to doskonała formuła nauki z wykorzystaniem właśnie biegłości w komunikowaniu ze współpracownikami, organizowaniu czasu pracy i podziału zadań. To kształtuje także poczucie odpowiedzialności za swoje zadania oraz za grupę, uczy dotrzymywania ustalonych terminów. Ponadto student trenuje umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracę pod presją czasu, a to kolejne wyzwania stawiane absolwentom kierunku FiR.

Globalizacja wymusza umiejętność komunikacji w językach obcych. W międzynarodowych korporacjach językiem używanym na co dzień jest język angielski, nawet jeśli filia firmy znajduje się w Polsce. Swoboda posługiwania się tym językiem jest w takim wypadku warunkiem koniecznym. Bardzo dobrym sposobem na wypracowanie tej umiejętności jest uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w języku obcym. Niektóre uczelnie oferują całe ścieżki kształcenia realizowane w języku obcym, głównie angielskim – języku świata finansów.

Ta kompilacja potrzeb została dostrzeżona na wielu uczelniach na terenie naszego kraju i dlatego w niektórych z nich na długo przed nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym konsultowano programy i plany kształcenia z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, co przekładało się na wyższe miejsca tych uczelni w rankingach organizowanych przez pracodawców, zapraszano praktyków biznesu na wykłady, nierzadko też do prowadzenia specjalistycznych przedmiotów, czy organizowano wizyty studyjne i wspólne konferencje z biznesem.

Uczelnie starają się odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Stąd aktywna działalność biur karier, które na wielu uczelniach rozwinęły się do bardzo profesjonalnych biur doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, centrum szkoleniowego. Dodatkowo wejście w życie Ustawy „Konstytucja dla nauki” (Ustawa z dnia 20.07.2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) wymusiło, aby uczelnie określiły, czy chcą kształcić w profilu praktycznym, czy ogólnoakademickim.

Zmiany te nie ominęły kierunku FiR. Aktualnie na studiach I stopnia wiele uczelni zdecydowało się na kształcenie na profilu praktycznym. Programy i plany studiów, ale także samych przedmiotów są konsultowane przez potencjalnych pracodawców, praktyków, którzy równie często prowadzą zajęcia, tym samym przekazując studentom aktualną wiedzę i kształtując umiejętności pożądane na rynku pracy. Coraz większy nacisk w trakcie zajęć kładzie się nie na samą wiedzę (choć nie zapominamy, że „nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria” cyt. za L.E. Boltzmann), ale jej zastosowanie, co przekłada się na dużą liczbę zajęć o charakterze praktycznym, liczne case studies, symulowanie środowiska pracy, wizyty studyjne. Coraz śmielej realizowane są programy kształcenia dualnego, które polegają na łączeniu nauki z pracą, stażem zawodowym już w czasie trwania studiów. Najczęściej odbywa się to poprzez trzy dni nauki w ramach uczelni i dwa dni pracy i nauki w środowisku pracy, w konkretnych przedsiębiorstwach. Dzięki temu programowi studenci zdobywają bezcenne dla przyszłych pracodawców umiejętności i łatwiej jest im się zaaklimatyzować w miejscu pracy już po zakończeniu studiów.

Oczekiwania wobec absolwentów umiejętności zawodowych i dostosowania się do warunków środowiska pracy wpłynęły także na realizację i wymiar zawodowych praktyk studenckich, które trwają sześć miesięcy. Taki wymiar praktyk pozwala na poznanie specyfiki wybranego zawodu, poznanie oczekiwań przyszłych pracodawców, a bardzo często dla pracodawców są okazją na dobre poznanie studenta i stanowią świetny pomost do pierwszej pracy. Pracodawcy nierzadko oferują praktykantom pierwsze zatrudnienie.

Należy jednak pamiętać, że uczelnie mają przygotować absolwentów także do pracy naukowej i temu służą studia II stopnia, w szczególności na profilach ogólnoakademickich. Z jednej strony dają podstawy warsztatu badawczego i wykształcenie nie tylko zawodowe, ale szersze akademickie. Z drugiej jednak strony, w znacznej mierze dzięki dwustopniowemu systemowi kształcenia, umożliwiają poszerzenie wiedzy i umiejętności. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest łączenie studiów II stopnia ze studiami podyplomowymi, w pokrewnych obszarach. Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwenci uczelni mają szansę na realizację dwóch studiów dyplomowych w tym samym czasie, co zwiększa ich atrakcyjność jako potencjalnych pracowników.

Podobnie rzecz ma się w kwestii certyfikatów, potwierdzających zdobycie określonych umiejętności zawodowych już w czasie studiów. Określone przedmioty, czy też poszczególne ich moduły odpowiadają treściom szkoleń, kursów realizowanych przez centra szkoleniowe. Absolwent może pochwalić się dodatkowymi kwalifikacjami.

Wymagania wobec absolwentów są niemałe, ale za to perspektywą na przyszłość jest bezpieczeństwo pracy i relatywnie wysokie zarobki, a także coraz szersze możliwości zawodowe. Absolwenci kierunku FiR to już nie tylko księgowi, czy analitycy bankowi, ale finansiści znajdujący zatrudnienie praktycznie w każdej branży. Nie ma już bowiem przedsiębiorstw, które nie korzystają z obcych źródeł finansowania, czy nie kontrolują ściśle swoich wyników, nie podejmują decyzji inwestycyjnych w oparciu o dane finansowe. To znacząco zwiększa wachlarz ofert pracy dla absolwentów kierunku FiR.

Artur Stefański – o autorze

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Finansów oraz Menedżer Kierunku Finanse i Rachunkowość WSB w Poznaniu, wieloletni wykładowca akademicki i trener biznesu, praktyk gospodarczy (pracował m.in. jako analityk kredytowy, dyrektor finansowy, konsultant), ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, autor licznych publikacji z zakresu finansów.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Od wielu lat kształci w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. W ofercie znajdują się studia I i II stopnia, studia podyplomowe, MBA i Executive MBA, a także szkolenia i kursy.

Kierunek Finanse i Rachunkowość w WSB Poznań posiada międzynarodową akredytację Accreditation Council for Business Education (IACBE) potwierdzającą jakość studiów na kierunkach biznesowych. W procesie akredytacyjnym komisja ocenia m.in. programy nauczania, infrastrukturę uczelni, aktywność naukową i zawodową wykładowców, relacje z biznesem i uczelniami zagranicznymi.

wsb poznań wyzwania studentów fir

Czytaj więcej na: spacepress.pl/ksiegowosc/